Sympozjum Instytutu POLONIKA

Pierwsze sympozjum Instytutu POLONIKA poświęcone strategii ochrony polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą odbędzie się w październiku w Warszawie.

Od 16 do 18 października w Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich na Kampusie Głównym Uniwersytetu Warszawskiego będzie trwało pierwsze sympozjum organizowane przez Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA. Celem sympozjum jest m.in. podsumowanie projektów organizowanych, finansowanych i prowadzonych po 1989 roku przez polskie instytucje i organizacje w obszarze polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą, wypracowanie założeń do stworzenia spójnej strategii działań oraz zaprezentowanie nowej państwowej instytucji kultury, jaką jest Instytut POLONIKA.

Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA został powołany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 18 grudnia 2017 r. jako wyspecjalizowana państwowa instytucja kultury, której celem jest zachowanie materialnych śladów kultury polskiej za granicą oraz kształtowanie świadomości Polaków na temat ich dziedzictwa kulturowego. Projekty Instytutu Polonika są prowadzone w ramach trzech programów strategicznych: OCHRONA, BADANIA i POPULARYZACJA polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą.

Tematy poruszane na sympozjum „POLONIKA. Diagnoza potrzeb – strategia działań” posłużą opracowaniu długoterminowej strategii Instytutu POLONIKA i wyznaczeniu priorytetów działań w obszarze ochrony polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą na nadchodzące lata. W tym celu zaproszeni prelegenci – przedstawiciele władz państwowych, samorządowych, środowiska naukowego i organizacji pozarządowych – zaprezentują dotychczasowe dokonania i doświadczenia. Zostaną również poruszone tematy wyzwań, z jakimi mierzą się polskie i zagraniczne instytucje zajmujące się badaniem i ochroną dziedzictwa znajdującego się poza współczesnymi granicami kraju.

Trzeci, ostatni dzień sympozjum będzie poświęcony organizacjom pozarządowym. W trakcie dyskusji zostaną podjęte próby odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób NGO mogą działać na rzecz polskiej spuścizny kulturowej pozostającej poza krajem. Panel poświęcony organizacjom pozarządowym odbędzie się w  budynku starej Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego.

Instytut POLONIKA zaprezentuje również wyniki badań, które zostały przeprowadzone w czerwcu bieżącego roku. Ukazują one poziom wiedzy i świadomości Polaków na temat polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą oraz pomagają wyznaczać kierunki działań w obszarze jego popularyzacji – zarówno wśród dorosłych Polaków, jak i młodzieży.

Ideą tego trzydniowego sympozjum integrującego teoretyków i praktyków jest wypracowanie wspólnej przestrzeni działania. Uzyskane w trakcie referatów i dyskusji materiały oraz konkluzje zostaną wykorzystane podczas dalszych działań Instytutu POLONIKA w zakresie ochrony, badania i popularyzacji polskiego dziedzictwa kulturowego poza krajem.

Sympozjum „POLONIKA. Diagnoza potrzeb – strategia działań” zostało objęte honorowym patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.